USŁUGI PŁATNICZE

ZLECENIE PŁATNOŚCI

 

Zlecenie płatnicze można wystawić w następujący sposób:

 

Elektronicznie (bankowość internetowa ePay24 / aplikacja mobilna FortiPay)

Najbardziej korzystny sposób wystawienia zlecenia płatniczego.

 • Zalogowanie do ePay24 i do FortiPay poprzez jednakowy unikatowy login użytkownika oraz hasło.
 • Wygenerowanie zlecenia płatniczego za pomocą ułożonych szablonów.
 • Uzgodnienie aktualnego kursu wymiany walut (waluta posiadana / waluta wysyłana).
 • Weryfikacja zlecenia płatniczego za pomocą kodu odebranego przez SMS lub poprzez znaki biometryczne (FortiPay).
 • Natychmiastowe potwierdzenie przyjęcia zlecenia płatniczego w codziennym trybie całodobowym.

 

Telefonicznie

Operatywny sposób wystawienia zlecenia płatniczego, wysyłanie płatności jest możliwe tylko na rachunek własny Klienta.

 • Identyfikacja Klienta jest przeprowadzana w dostępny sposób (np. przez weryfikację dwóch przypadkowych pozycji daty urodzenia użytkownika wpisanego w standaryzowanej formie DDMMRR).
 • FORTISSIMO przyjmuje zlecenie w godzinach pracy odsyła Klientowi potwierdzenie o jego przyjęciu z podaniem instrukcji płatności dotyczących wysłania waluty posiadanej na rachunek płatniczy Klienta.
 • Klient telefonicznie zatwierdza oferowany kurs wymiany walut dla wymiany posiadanych walut na walutę wysyłaną.
 • O ile płatność wysyłana jest z KPK i zlecana jest na numer konta osoby trzeciej będzie płatność zrealizowana dopiero na podstawie dodatkowo przesłanej pisemnej instrukcji do odesłania płatności.

 

Korespondencyjnie

Mniej operatywny sposób wystawienia zlecenia płatniczego, wymaga pracę z dokumentami pisemnymi z ryzykiem błędu po stronie Klienta.

 • Klient prześle zlecenie płatności na wypełnionym druku, który także osobiście podpisze zgodnie z wzorem podpisu przekazanym na formularzu Spis osób uprawnionych. Tolerować można również kopię faktury z zobowiązaniem podpisanym przez Klienta.
 • FORTISSIMO zrealizuje zlecenie płatnicze w swych godzinach pracy bezzwłocznie po jego przyjęciu i prześle potwierdzenie o jego przyjęciu na zarejestrowany e-mail Klienta z podaniem instrukcji płatniczych dotyczących wysłania waluty posiadanej na rachunek płatniczy Klienta.
 • Transakcji jest przypisany kurs wymiany walut obowiązujący w czasie realizacji zlecenia płatniczego.

 

Osobiście

Najmniej operatywny sposób złożenia zlecenia płatniczego. Wymaga osobistej fizycznej obecności klienta w siedzibie FORTISSIMO.

 • Klient składa zlecenie płatnicze na wypełnionym formularzu, który osobiście podpisuje zgodnie z wzorem podpisu przekazanym na formularzu Spis osób uprawnionych. Tolerować można również kopię faktury z zobowiązaniem podpisanym przez Klienta.
 • FORTISSIMO zrealizuje zlecenie płatnicze na poczekaniu, przekaże potwierdzenie o jego przyjęciu Klientowi z podaniem instrukcji płatności dotyczących wysłania waluty posiadanej na rachunek płatniczy Klienta. Potwierdzenie to zarazem jest wysyłane na e-mail Klienta.
 • Klient na miejscu zatwierdza oferowany kurs wymiany walut dla wymiany waluty posiadanej na walutę wysyłaną.
In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.